×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

Centre Moral i Cultural del Poblenou

Reglament de Règim Intern

ÍNDEX
 PREÀMBUL

Títol Preliminar

NATURALESA i FINALITATS DE L’ENTITAT

-Capítol   I:          definició

-Capítol  II:          dels socis

Títol Primer

ÒRGANS DE GOVERN i GESTIÓ DE L’ENTITAT

-Capítol  III:         de l’Assemblea General

-Capítol  IV:         de la Junta Directiva

-Capítol   V:         del Règim Electoral

Títol Segon

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ENTITAT

-Capítol  VI:         de les Seccions

-Capítol  VII:        de les Escoles i dels Tallers

-Capítol VIII:        de les Dependències

Títol Tercer

RÈGIM DISCIPLINARI

-Capítol  IX:         Procediment disciplinari

DISPOSICIONS FINALS

Títol Preliminar

NATURALESA I FINALITATS

Capítol I: Definició de l’Entitat

Article 1

El Centre Moral i Cultural del Poblenou (en endavant EL CENTRE) és una Entitat ubicada al barri del Poblenou, carrer de Pujades, 176-178 de la Ciutat de Barcelona. Ocupa uns terrenys i una edificació cedits a títol de comodat per la Fundació Privada Mossèn Pius Bosch. Els orígens de l’entitat daten de 1910. Les finalitats de l’associació són, fonamentalment, promoure l’activitat cultural i el desenvolupament social dels habitants del Poblenou i, en especial, dels seus socis i de les seves sòcies, fomentar el sentiment de catalanitat i els valors de la vida familiar i social de les persones que integren l’entitat . Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana i la relació amb les altres entitats culturals i associatives del barri del Poblenou i de la ciutat de Barcelona.

El Centre reconeix, com a principis bàsics, el desenvolupament del seu objecte segons l’humanisme cristià, i l’exclusió de tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de l’entitat respecte de qualsevol opció política.

Capítol II: dels socis

Article 2

Per desenvolupar qualsevol activitat en les seccions del Centre, és indispensable ser soci de l’entitat d’acord amb els requisits establerts en els estatuts.

Article 3

Per formar part de l’entitat com a persona associada, s’haurà de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, mitjançant el formulari corresponent la qual prendrà una decisió en la seva primera reunió que tingui lloc, decisió que notificarà al/la sol·licitant i comunicarà a l’Assemblea General més immediata les altes i les baixes produïdes.

Les persones menors de 18 anys seran considerades com a socis juvenils i com a socis infantils les que tinguin una edat inferior a 14 anys. En aquests casos, les sol·licituds hauran de ser formalitzades pels pares o els tutors.

Article 4

Són drets i deures dels membres de l’associació els que estan recollits en els estatuts de l’entitat.

Article 5

En caràcter extraordinari s’estableixen les categories següents:

SOCIS DE MÈRIT.- Les persones que, sent socis o sòcies de l’entitat, l’hagin afavorit materialment o que hagin contribuït amb el seu zel i treball a la bona marxa i desenvolupament del Centre i ostentin una antiguitat d’un mínim de 15 anys com a persones associades.

SOCIS D’HONOR.- Aquelles persones, siguin o no sòcies de l’entitat, que en exercici de càrrecs o activitats professionals públicament reconeguts, s’hagin distingit en la defensa dels principis bàsics de l’entitat als quals fa referència l’article 2 dels Estatuts.

El nomenament dels socis d’aquestes dues categories és potestat de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, directament, o previ estudi i consideració de les candidatures presentades pels membres de l’entitat. En ambdós casos, l’acord haurà d’estar adoptat per la majoria de les persones associades assistents a l’assemblea.

Article 6

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, la qual ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades durant el període d’un any.
 3. No complir les obligacions estatutàries i de règim intern, segons s’estipula en el procediment disciplinari.

Títol Primer

ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Capítol III: de l’Assemblea General

Article 7

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’entitat; els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable. Els membres de l’entitat, reunits en l’Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.

Article 8

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General Ordinària es convocarà com a mínim una vegada a l’any. Es celebrarà no més enllà del dia 30 d’abril de cada any.

Capítol IV: De la Junta Directiva

Article 10

 1. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’entitat. Estarà constituïda, com a mínim, pels càrrecs següents: president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, i tresorer o tresorera. També podran formar part d’aquest òrgan directiu els vocals i les vocals que es considerin necessaris. Aquests càrrecs hauran de ser exercits per socis o sòcies diferents.

Article 11

La Junta Directiva es reunirà, necessàriament, abans de cada assemblea general ordinària anual i de forma regular almenys una vegada cada mes. La reunió haurà de ser convocada prèviament pel president o per la presidenta o per la persona que els substitueixi, o quan ho sol·licitin com a mínim tres dels seus membres.

Article 12

El president o la presidenta podrà completar la Junta Directiva amb la designació d’un nombre de vocals mai superior al nombre de càrrecs directius elegits per l’Assemblea. Aquests vocals ostentaran el càrrec mentre tinguin la confiança de la presidència. Tal composició es completarà amb el delegat o la delegada de cada secció existent.

Article 13

El vicepresident i/o la vicepresidenta coordinarà el funcionament intern de l’entitat, la relació de la Junta Directiva amb les seccions, les activitats i les relacions socials i el desenvolupament de totes aquelles altres responsabilitats que els siguin delegades per la Junta Directiva. A més a més, substituiran el president o la presidenta en cas d’absència o malaltia.

Article 14

La Junta Directiva també podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball. Així com nomenar mandataris per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Capítol V:  del Règim Electoral per l’elecció de la Junta Directiva

Article 15

El president o la presidenta de la Junta Directiva, comunicarà per escrit a totes les persones associades  l’inici del procés electoral segons els termes i formalitats previstos en els estatuts, amb indicació expressa de la data d’inici del període electoral, que haurà de ser posterior a aquella que efectivament s’hagi fet la tramesa de la convocatòria. La comunicació també indicarà la data, hora i lloc de celebració de l’Assemblea General en què s’hagi de fer la votació, cas que aquesta fos necessària. Aquesta assemblea s’haurà de celebrar trenta dies després de la data efectiva de la tramesa de la  convocatòria.  Al mateix  temps, el  president o la presidenta convocarà  la   primera  reunió de  la Junta Electoral per tal que esculli, d’entre els seus membres, les persones que exerciran els càrrecs de president o presidenta i secretari o secretària.

Article 16

Tot el procés electoral serà supervisat i coordinat per la Junta Electoral del Centre,  elegida per l’assemblea de socis i de sòcies.

La Junta electoral és l’òrgan encarregat de vetllar per al bon desenvolupament del procés d’elecció del càrrecs directius. Estarà integrada pel president o la presidenta i el secretari o la secretària de la Fundació Privada Pius Bosch, i per tres persones associades designades per l’Assemblea General per un període de quatre anys.

La Junta Electoral tindrà com a principals funcions:

            - Rebre les candidatures

            - Determinar-ne la validesa

            - Proclamar-les si s’escau

            - Presidir el desenvolupament de la votació

            - Proclamar la candidatura elegida

Article 17

1. Són electors tots els socis de l’entitat majors d’edat, o menors emancipats.

2. Són elegibles tots els socis que compleixin els requisits previstos a l’apartat anterior, llevat dels membres de la Junta Electoral.

Article 18

El termini de  presentació de candidatures serà de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’inici del període electoral. Les candidatures hauran de ser adreçades a la Junta Electoral mitjançant la seva presentació a la secretaria del Centre, que n’estendrà la corresponent certificació als interessats, amb indicació del dia i hora de la presentació.

Article 19

Les candidatures hauran de ser constituïdes, com a mínim, per quatre persones: president/a vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a i caldrà que vagin acompanyades de la signatura d’un mínim de cinquanta persones associades a l’entitat amb dret a vot, fent constar el nom complert i el número del DNI de cada una d’elles.

Article 20

Dins els tres dies naturals següents a l’acabament del termini per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral proclamarà aquelles que reuneixin els requisits per a ser elegibles. L’acord corresponent serà exposat al tauler d’anuncis de l’entitat l’endemà de la seva adopció, signat per tots els membres de la Junta Electoral.

Article 21

Les candidatures no proclamades disposaran de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació al tauler d’anuncis, per formular la seva reclamació a la Junta Electoral, la qual prendrà una decisió definitiva dins el termini de tres dies hàbils. L’acord, que haurà de ser motivat, s’haurà de publicar al tauler d’anuncis del Centre durant els tres dies hàbils següents a comptar des de  l’endemà de la seva adopció.

Article 22

En el cas  d’haver-hi  una  única  candidatura, aquesta  quedarà  automàticament  elegida i serà

proclamada per la Junta Electoral durant l’Assemblea General. Posteriorment, la Junta Electoral en donarà compte a totes les persones associades mitjançant la publicació d’aquest fet en el tauler d’anuncis de l’entitat.

Article 23

El Cens de les persones amb dret a vot haurà de ser exposat al tauler d’anuncis del Centre durant un  període  de  deu  dies  naturals  a  comptar  des de  l’endemà  de  l'inici  del  període

electoral. Durant aquest termini s’hi podran presentar al·legacions, que seran resoltes motivadament per la Junta Electoral dins el període de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data final de l’exposició del cens, i comunicades als interessats.

Article 24

Transcorregut el període d’exposició pública del cens i resoltes les reclamacions, si n’hi haguessin, la Junta Electoral procedirà a donar publicitat al cens definitiu, que serà exposat al tauler d’anuncis de l’entitat.

Article 25

El vot no és delegable i s’haurà d’exercir personalment pel votant.

La votació se celebrarà en la data, hora i lloc indicats en la convocatòria de l’Assemblea General  que s’esmenta a l’article 15 i serà presidida pel president o per la presidenta de la Junta Electoral, auxiliat pel secretari o per la secretària i pels altres membres d’aquesta Junta.

Article 26

La votació serà secreta.  Els electors hauran d’acreditar de manera fefaent la seva identitat davant la mesa electoral, la qual comprovarà la seva inclusió en el cens definitiu.

Article 27

Finalitzada la votació, la persona que presideixi la Junta Electoral procedirà a obrir l’urna i anirà extraient i llegint, una per una, les paperetes i mostrant-les a un representant designat per cada candidatura, si així ho desitgessin.  Acabat el recompte, anunciarà en veu alta el resultat de la votació i proclamarà la Junta Directiva elegida.

En cas d’empat, entre les candidatures més votades, es procedirà tot seguit a una nova votació en la qual participaran, exclusivament, aquestes candidatures. Si calgués una tercera votació i persistís l’empat, es procedirà a una nova convocatòria del procés electoral, de conformitat i d’acord amb el procediment que s’estableix en els estatuts i en aquest RRI.

Article 28

La Junta Electoral aixecarà acta del desenvolupament de la sessió i del resultat de l’escrutini de la votació feta, la qual serà signada per tots els seus membres. L’esmentada acta serà feta pública  i divulgada  mitjançant  la  seva  exposició en el tauler d’anuncis de  l’entitat a  partir de

l’endemà de la celebració de l’elecció.

Article 29

Es podran presentar al·legacions davant de la Junta Electoral en el període dels dos dies hàbils

següents a la publicació dels resultats. Les al·legacions hauran de ser resoltes en el termini dels

dos dies hàbils posteriors al de la seva presentació. Immediatament es publicaran els resultats definitius en el tauler d’anuncis de l’Entitat.

Article 30

L’acte d’acceptació del càrrec per les persones elegides i en conseqüència la seva entrada en funcions es durà a terme dintre dels vuit dies naturals posteriors al de la publicació dels resultats definitius. Aquest acte, amb la presència dels membres de la junta directiva entrant i els de la Junta Directiva  sortint, serà convocat pel president o la presidenta de la junta electoral i hi serà convidada l’assistència de les persones associades a l’entitat.

Títol Segon

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Article 31

L’entitat cercarà la consecució de les seves finalitats i el ple desenvolupament dels seus objectius principalment a través de les seccions, grups organitzats, escoles i tallers que en cada moment es creguin convenients. Això no obstant, hi podrà haver activitats i actes que es desenvolupin sota la responsabilitat directa de la Junta Directiva.

Capítol V: de les Seccions

Article 32

A proposta d’un mínim de 25 persones associades, la Junta Directiva decidirà sobre la conveniència de crear o no una nova secció.

La decisió de la Junta Directiva haurà de ser ratificada per la propera Assemblea General.

Cada secció estarà regida per una comissió elegida per l’assemblea dels membres de  la secció que serà formada per una delegada o un delegat,  que nomenarà la Junta Directiva, a proposta de la secció, i els i les vocals que calguin per al seu funcionament i organització.

El delegat o la delegada de la secció -que serà el representant ordinari de la Junta Directiva en la seva relació amb la secció- formarà part, amb tots els drets i obligacions, de la Junta Directiva del Centre.

Les seccions podran disposar d’un Reglament de Règim Intern que haurà de ser elaborat per la respectiva comissió, aprovat per l’assemblea de la secció i referendat per la Junta Directiva del Centre abans de la seva aplicació.

Article 33

Serà requisit indispensable per desenvolupar activitats en qualsevol de les seccions existents, ostentar la condició de persona associada a l’entitat.

Article 34

Una comissió delegada de la Junta Directiva, constituïda per un vicepresident o per una vicepresidenta i els delegats i/o delegades de les seccions, es reunirà a l’inici de la temporada fi i efecte d’establir un programa d’utilització dels espais per cada una de les activitats.

Article 35

Cada secció es farà responsable del bon ús dels béns propietat de l’entitat, així com de la seva conservació i manteniment, tant dels d’ús privatiu de la secció, com dels materials i equipaments comunitaris que s’utilitzin circumstancialment.

Article 36

La realització d’activitats que originin despeses requeriran el tràmit previ de la presentació del pressupost d’ingressos  i de despeses, pel delegat de cada secció que haurà de ser aprovat per la Junta Directiva abans de dur-les a terme.

Article 37

En el cas de representacions i d’espectacles teatrals, l’aprovació del pressupost de l’obra serà responsabilitat de la comissió de la secció, en el marc d’una consideració general prèvia de la programació de la temporada per part de la Junta Directiva.

Article 38

Malgrat el que recull l’article anterior, serà necessari posar en coneixementde la Junta Directiva les necessitats pressupostàries excepcionals per tal que es puguin fer les previsions econòmiques oportunes i, si calgués, adequar el preu de les localitats.

Article 39

Una vegada aprovat el pressupost, si es tracta d’un acte que ho requereixi, caldrà demanar a la Societat General d’Autors la pertinent autorització per a fer les representacions programades.

Article 40

Es considera com a espai teatral únicament l’escenari. En cas que es vulgui fer un muntatge que calgui estendre a la sala, es requerirà la prèvia aprovació de la Junta Directiva.

Article 41

Per a les actuacions que es duguin a terme fora de l’entitat, la secció organitzadora rebrà el 70% dels possibles beneficis nets obtinguts.

Article 42

Les activitats per a tots els socis, organitzades per una secció o per un grup de membres de l’associació (revetlles, balls, festes, etc.) requeriran la prèvia autorització de la Junta Directiva amb presentació de pressupostos. Posteriorment, caldrà presentar un resum d’ingressos i de despeses per tal de tenir una referència que faciliti l’organització d’una propera edició de la mateixa activitat i els resultats seran destinats a l’entitat.

Capítol VI: de les Escoles i Tallers

Article 43

Tot i la prioritat de les seccions per ser el vehicle mitjançant el qual l’entitat cercarà la consecució de les seves finalitats i dels seus objectius, la promoció i el desenvolupament de l’activitat cultural es podrà dur a terme també mitjançant les escoles i els tallers que en cada

moment es cregui convenient crear per atendre les necessitats culturals complementant l’oferta de les seccions. Les escoles i els tallers estaran oberts també a les persones que no siguin sòcies de l’entitat.

Article 44

La Junta Directiva, atenent a les propostes que se li facin arribar o per iniciativa pròpia, després d’avaluar la seva conveniència,  adequació i encaix amb la finalitat social, així com també la viabilitat econòmica,  decidirà sobre la conveniència de crear i/o de mantenir una determinada escola o taller.

Article 45

La Junta Directiva facilitarà les instal·lacions i dependències necessàries per a dur a terme l’activitat de cada escola o taller.

Article 46

La Junta Directiva delegarà enun dels seus membres la seva responsabilitat de vetllar pel correcte funcionament de les escoles i dels tallers, així com també de la seva organització, també li delegarà la relació amb el personal docent: professorat, mestres, monitors i monitores, personal auxiliar, etc., i amb els alumnes i/o els seus pares i mares, tutors o responsables.

Article 47

Abans de l’acabament de cada curs, la persona que representi la Junta Directiva es reunirà amb el professorat del les diverses escoles i tallers per analitzar-ne el desenvolupament, planificar el curs següent establint-ne la programació, fixar els horaris de les classes i preveure les instal·lacions i dependències necessàries. 

Article 48

Una vegada s’hagi planificat el curs següent de totes les escoles i tallers, una comissió econòmica formada per les persones que ostentin la presidència, la vicepresidència, i el tresoreria i la persona representant de la Junta Directiva, a la vista de la previsió de despeses, establirà l’import de les derrames que haurà d’aportar l’alumnat. En l’establiment d’aquestes derrames es tindrà en compte i s’afavorirà convenientment la condició de membre de l’entitat.

Article 49

Tant la planificació com l’establiment de l’import de les derrames de cada una de les modalitats que s’imparteixen es farà amb temps suficient per poder-ne fer la corresponent divulgació abans  de l’acabament de cada curs.

Article 50

L’ús puntual d’una dependència, la utilització de la qual no hagi estat programada, o un canvi d’horaris de les classes, requerirà l’autorització prèvia de la persona responsable de la gestió dels espais de l’entitat.

Capítol VII: de les Dependències

Article 51

La majoria de les activitats que es duen a terme en compliment de l’objectiu social de l’entitat es desenvolupen en les diverses dependències de què disposa l’edifici de la seva seu social.

Article 52

Classificació de les dependències de l’entitat:

 1. De caire administratiu i de serveis.
 2. Adequades per a desenvolupar-hi activitats pròpies del Centre.
 3. El Cafè-Bar i el pati de l’entitat.

Article 53

Les dependències de caire administratiu i de serveis (apartat “A”) són bàsicament aquelles destinades a l’atenció al públic (secretaria), despatxos administratius (tresoreria, butlletí, despatx de presidència, sala de junta, arxius diversos...) o de caràcter tècnic (sastreria teatral, magatzem d’attrezzo, d’il·luminació, de so, de materials i eines...)

L’accés i la utilització de les dependències d’aquesta categoria està reservat exclusivament a les persones autoritzades per la Junta Directiva.

Per tal de vetllar per la bona organització de l’entitat, la Junta Directiva procurarà que sempre hi hagi persones associades que vulguin assumir la responsabilitat d’atendre la secretaria i la consergeria.

La persona encarregada de la secretaria tindrà com a missió principal atendre el públic i facilitar-los la informació que puguin requerir en relació a les activitats desenvolupades a l’entitat. També ajudarà el secretari o la secretària en la gestió dels socis i a la persona encarregada de l’administració en les tasques administratives que requereixi el desenvolupament de les activitats de les escoles i tallers. Efectuarà els cobraments i pagaments del dia a dia (sota la supervisió de la persona responsable de la tresoreria i fins al límit que estableixi la Junta Directiva) i s’encarregarà de les gestions que requereixin els espectacles que es programin: taquillatge, tramesa de publicitat als socis, liquidacions, etc. Col·laborarà amb la persona delegada per la Junta Directiva tant en la gestió de l’ús de les dependències com en les  possibles cessions.  En no ser aquesta  relació de  responsabilitats de caire limitatiu, podrà també encarregar-se d’aquelles gestions que siguin necessàries en la relació amb els socis i amb els usuaris de les ofertes culturals de l’entitat.

La persona encarregada de la consergeria tindrà com a missió principal la vigilància i el control de les persones que accedeixin a l’entitat, ja sigui com a socis o com a usuaris o participants d’alguna de les activitats que s’hi desenvolupin. S’encarregarà de preparar i endreçar les dependències,  i auxiliarà els altres socis i sòcies col·laboradores quan sigui necessari.

Article 54

Són dependències adequades per desenvolupar-hi activitats pròpies del Centre (apartat “B”): l’escenari, la sala d’espectacles, el vestíbul, la sala d’àudio, l’aula “53” i totes aquelles sales i aules més reduïdes que reuneixin les condicions necessàries per a dur-hi a terme alguna d’aquestes activitats.

54.1. ESCENARI.- L’ús d’aquesta dependència queda reservat per a assaigs i representacions d’espectacles diversos: teatre, obres musicals, concerts, dansa, etc.

54.2. SALA D’ESPECTACLES.-  (Platea i amfiteatre)   Tot i que en la majoria d’ocasions la utilització d’aquesta dependència va lligada amb l’escenari, ja que és l’espai destinat a l’allotjament del públic que assisteix als espectacles que s’hi duen a terme, en alguns casos s’hi podran desenvolupar altres activitats degudament autoritzades per la Junta Directiva, independentment del que hi hagi a l’escenari.

         Tant la platea com l’amfiteatre estan equipats amb files de butaques, de lliure ocupació, i llotges de diverses capacitats susceptibles d’ús preferent per les persones associades que siguin titulars de l’abonament corresponent.

En els dies d’espectacle, la Junta Directiva procurarà que hi hagi personesassociadesa  l’entitat que s’encarreguin d’obrir les portes d’accés a la sala d’espectacles, tinguin cura del seu bon estat, en controlin l’accés del públic i  acompanyin els assistents a les seves localitats; vetllin pel bon ordre mentre es desenvolupi la sessió i, en acabar, ordenin aquest espai i en tanquin els accessos, sota la supervisió de la persona responsable de la consergeria.

54.3 NORMES ESPECÍFIQUES PER A L’ESCENARI.- Donat que l’escenari, juntament amb la sala és la dependència més important de l’entitat on s’hi desenvolupen la majoria d’espectacles i d’una manera primordial les representacions teatrals, s’estableix una normativa específica per al seu ús i manteniment.

Per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquest lloc, hi haurà una persona delegada per la Junta Directiva que tindrà la responsabilitat de coordinar els muntatges i els desmuntatges de les escenografies, així com les persones encarregades de dur a terme el manteniment i les feines tècniques que aquest espai requereix: electricistes, maquinistes, il·luminadors, tècnics de so, etc. També atendrà les necessitats que en cada moment s’hi puguin presentar.

La Junta Directiva vetllarà perquè sempre hi hagi persones associades que vulguin assumir la responsabilitat de desenvolupar l’assistència tècnica de l’espai escènic.

Els muntatges de les escenografies queden limitats a les dues setmanes prèvies al cap de setmana de la representació.

La prioritat d’ús per assajar en aquest espai el tindrà l’obra o l’espectacle que tingui programada la representació en la data més propera.

Qualsevol alteració haurà de ser acordada amb la persona encarregada de dirigir l’obra o l’espectacle.

L’equip que du a terme cada espectacle serà també responsable de desmuntar el decorat i endreçar el material utilitzat, així com també el vestuari i l’attrezzo, sota la supervisió i amb la col·laboració dels responsables de cada àrea (escenari, sastreria teatral, attrezzo, etc.).

També recaurà sobre els directors i les directores la responsabilitat de deixar l’escenari lliure i endreçat en acabar els assaigs i de retirar tots els elements i el mobiliari que s’hi hagi pogut incorporar.

54.3.1.  LLOTGES.- La sala d’espectacles del Centre disposa de 27 llotges de divers número de seients:18 llotges a la platea i 9 a l’amfiteatre.

Les llotges de la sala i de l’amfiteatre són susceptibles de ser d’abonament.

El títol d’abonat ha de recaure en una persona associada.

Per tenir aquest dret, s’haurà d’abonar la quota d’abonament establerta.

Ser titular de l’abonament d’una llotja representa gaudir del dret preferent d’ocupació de les localitats d’aquesta llotja. En cap cas s’ha d’entendre que es tracta d’un dret de propietat.

A l’inici de la temporada, per cada llotja, es facilitarà un número d’entrades igual al doble de les localitats de la llotja abonada.

Aquestes entrades podran ser utilitzades per a qualsevol espectacle produït pel Centre i per qualsevol persona sigui o no sòcia. Només caldrà passar prèviament per taquilla per validar-les i datar-les i, per efectes estadístics retallar-ne el control.

En acabar-se aquestes entrades, o quan no es vulguin utilitzar, s’haurà d’adquirir entrades d’un preu equivalent al de les localitats de platea i es tindrà en compte si l’ocupant és o no persona associada a l’entitat. 

Per poder fer ús del dret preferent d’ocupació de les llotges en un determinat espectacle, caldrà comunicar aquesta intenció a secretaria tres dies abans de la data programada per a la representació. Transcorregut aquest termini sense cap notícia, serà facultat de la Junta poder disposar lliurament d’aquestes localitats. 

A la secretaria de l’entitat hi haurà la relació de llotges lliures i la de les que estan abonades, amb els noms del seus titulars, a disposició de totes les persones associades. En cas que no hi hagi llotges disponibles, s’establirà una llista de sol·licituds en espera de poder disposar d’un abonament, tant de llotges de la platea com de l’amfiteatre.

Les persones que es vulguin inscriure en aquestes llistes, ho hauran de fer a secretaria, en hores d’oficina; en fer-ho, els serà lliurat un comprovant en el qual constarà el dia i l’hora de la inscripció.

L’adjudicació de l’abonament de les llotges vacants es farà per rigorós ordre d’inscripció d’aquestes llistes. Això no obstant, en cas de defunció del titular la família directa tindrà el dret preferent de continuar gaudint de l’abonament de la llotja familiar.

L’abonament de les llotges lliures s’oferirà a la primera persona de la llista d’espera corresponent. Si la llotja lliure no és del seu interès, s’oferirà a la següent, i així successivament. La no acceptació d’aquest oferiment significa passar a ocupar el darrer lloc de la llista en espera d’una altra possibilitat.

 1. VESTÍBUL. Tot i ser l’espai per accedir a la sala d’espectacles per assistir als actes que allí es duguin a terme, és una dependència habilitada per a altres usos tals com: representacions i espectacles de petit format (concerts, lectures teatrals, recitals poètics...), exposicions, assaigs, assemblees i reunions, així com també per impartir-hi classes de les diverses escoles i tallers. (Aquest espai, i l’aula 53, estan preparats especialment per a impartir-hi les classes de dansa clàssica)
 2. SALA D’ÀUDIO.- (S’anomena d’aquesta manera perquè disposa d’instal·lacions audiovisuals fixes). La destinació preferent d’aquesta dependència és la de desenvolupar-hi gairebé les mateixes activitats que en el vestíbul encara que en algunes ocasions hi hagi limitacions a causa de les seves dimensions més reduïdes.
 3. SALA “53”.- És l’última de les dependències que es poden considerar grans. Està equipada per a impartir-hi classes de dansa clàssica i de gimnàstica i és adequada per a fer-hi assaigs ja que les seves dimensions són molt semblants a les de l’escenari. També és susceptible de ser utilitzada per la resta de les escoles i dels tallers.
 4. ALTRES SALES I AULES.- La utilització d’aquestes sales queda limitada per la seva capacitat. Algunes d’aquestes dependències són d'ús preferent per a desenvolupar-hi les activitats d’alguna de les seccions o per impartir-hi les classes de les escoles i dels tallers. Això no obstant, poden ser utilitzades per a altres activitats, en horaris que no estiguin ocupades, sempre i quan no representin cap interferència amb el normal desenvolupament de l’activitat preferent.
 5. Activitats preferents a desenvolupar en aquestes dependències

- sala dels socis           Espai de trobada del socis

- aula 1                    Classes de l’escola de música

- aula 2                    Classes de l’escola de música

- aula 3                    Classes de l’escola de música

- aula 4                    Classes de l’escola de música

- aula 5                    Classes de l’escola de música

- Sala “51”                 Tallers que organitza la secció “d’Activitats Diverses”

54.9.     NORMES GENERALS (Dependències de l’apartat “B”).- La utilització de les dependències d’ús preferent per les escoles i tallers estan regulades per la programació de l’activitat docent. (vegeu el capítol VI)

Tenint en compte la complexitat de distribuir l’ocupació de les diverses dependències (incloses les d’ús preferent per les escoles en l’horari que queda lliure), es farà una planificació anual per assignar els espais de cada activitat a l’inici de cada temporada. Aquesta planificació s’actualitzarà mensualment i es posarà al tauler d’anuncis de la secretaria perquè les persones interessades en tinguin coneixement.         

Quan aquestes dependències no estiguin ocupades podran ser utilitzades per a dur-hi a terme activitats esporàdiques no contemplades en la planificació (reunions, trobades, preparacions d’activitats, etc.) respectant en tot moment els horaris d’utilització programats.

En qualsevol cas, la utilització d’una dependència obliga a deixar-la endreçada en acabar l’activitat; amb la il·luminació i aparells desconnectats i lliure de qualsevol objecte que s’hi hagi incorporat. Cal deixar-la, com a mínim, en el mateix estat d’ordre i neteja en què es trobava en iniciar-la.

Tanmateix, caldrà respectar les normes de seguretat establertes i els elements de senyalització i d’extinció d’incendis. Extremar les precaucions per tal d’evitar l’acumulació o la utilització de materials que puguin ser causa o motiu d’accidents .

La coordinació de la utilització dels espais i de les dependències de l’entitat recaurà en una persona delegada per la Junta Directiva.

Article 55

Les dependències de l’apartat “C” són: el Cafè-Bar i el pati.

55.1.      En atenció al tarannà propi de l’entitat, la part explotadora s’obliga, al compliment de les estipulacions del contracte d’arrendament, i en tot cas, a títol orientador i no pas limitador, a:

 1. Respectar el dret de preferència dels socis de l’entitat.
 2. Mostrar un tracte amable en les seves relacions amb els clients, oferir una imatge tan correcta com sigui possible i respectar les diferents opinions dels socis.
  1. Tenir el local del cafè-bar obert, els dies feiners sense espectacle, d’acord amb els horaris mínims que s’estableixin. I els dies festius o feiners amb espectacle, segons l’horari de l’activitat i, com a mínim, a oferir servei una hora abans del començamentde l’activitat i fins a una hora després d’haver acabat l’espectacle.

55.2.     PATI.- El pati és una dependència d’ús compartit entre el Centre i el cafè-bar, principalment en època de bonança on s’hi estén aquest servei. El Centre cedeix l’ús del pati per a l’activitat pròpia del cafeter, sempre que l’entitat no el requereixi, prèvia notificació amb temps suficient.

Article 56

                   Cessions de les dependències a entitats o grups forans

56.1.     La Junta Directiva podrà cedir qualsevol dependència del Centre per a dur-hi a terme activitats culturals i socials que no es contradiguin amb els principis bàsics expressats en els estatuts de l’entitat.

56.2.     Malgrat que les seccions tenen prioritat d’ús de les dependències, en cas de coincidència amb alguna activitat programada o continuada, abans de rebutjar la proposta de cessió, de mutu acord amb el responsable de l’activitat afectada, es determinarà la possibilitat que aquesta traslladi l’activitat a una dependència alternativa.

56.3.     Per tal de facilitar la gestió de les cessions i evitar possibles malentesos, s’editarà una tarifa de les quotes de cessió que estarà disponible per a consulta a secretaria.

Article 57

                  Cessions de dependències als socis

 57.1.      Les persones associades que vulguin celebrar algun esdeveniment familiar: bateigs, comunions, aniversaris, etc. podran sol·licitar l’ús de les dependències del Centre a l’oficial de secretaria, de dilluns a divendres, en hores d’atenció al públic. Les dependències susceptibles de ser cedides per aquests esdeveniments són: la sala d’àudio , el vestíbul i el pati.

57.2.     La Junta Directiva farà tot el que sigui possible per tal de complaure les sol·licituds rebudes, sempre que les dependències estiguin disponibles i no interfereixin amb altres activitats dutes a terme a llocs massa propers. Aquesta cessió d’ús serà feta amb l’únic requisit d’una compensació econòmica, equivalent al 60% de la quota de cessió, destinada a cobrir les despeses de consums, vigilància, preparació i neteja de la dependència utilitzada.

57.3.     La Sala d’espectacles queda al marge de la disposició general de cessió de dependències. L’objectiu de la Junta és el de restringir la utilització d’aquesta dependència per a actes que facin necessari desplaçar les butaques del seu lloc, per tal d’evitar que es malmetin. Això no obstant, la Junta Directiva es pronunciarà en cada cas, després d’estudiar i valorar la conveniència i l’oportunitat d’accedir a les possibles peticions.

Article 58

Cessions de dependències a les persones que no siguin sòcies.

58.1.     La cessió de dependències, per a fer-hi àpats o celebracions, a les persones que no siguin sòcies de l’entitat es farà únicament per necessitats d’espai del servei prestat pel cafè-bar. Les dependències susceptibles d’aquesta cessió són: la sala d’àudio, el vestíbul i el pati .

58.2.     Aquesta cessió quedarà condicionada a la prèvia autorització de la Junta Directiva.

58.3.      La compensació econòmica en aquests casos serà d’un import igual als que s’hagin establert per cedir cada dependència i haurà de ser abonat al Centre pel Cafè-Bar.

Article 59

La responsabilitat de la gestió i la coordinació de les cessions i dels lloguers de dependències serà d’una persona delegada per la Junta Directiva, en col·laboració amb la persona encarregada d’atendre el públic a la secretaria.

Títol tercer

RÈGIM DISCIPLINARI

Capítol IX: Procediment disciplinari

Article 60

La Junta Directiva ésl’òrgan competent per sancionar les infraccions en matèria de règim disciplinari de conformitat amb el que es preveu en el present capítol.            

Article 61

La Comissió de Disciplina és l’òrgan encarregat  d’instruir el procediment per les infraccions que es preveuen en els articles següents i d’elevar proposta de resolució a la Junta Directiva de l’entitat. Llevat d’acord exprés en contrari i designació expressa per part de l’Assemblea General, aquestes funcions recauran en les tres persones associades que aquesta hagi designat per a formar part de la Junta Electoral.

Article 62

La Comissió de Disciplina es constituirà quan la Junta Directiva requereixi la seva actuació, ja sigui per iniciativa pròpia o quan així ho consideri oportú en virtut de denúncia o comunicació formulada per escrit per una persona associada de l’entitat.

Article 63

En la instrucció de l’expedient, la Comissió de Disciplina, si ho considera convenient o si els responsables de la falta en qüestió ho sol·liciten, podrà recollir les proves i el testimoni de les persones que consideri oportunes, en el termini més breu possible, en tot cas no superior a set dies naturals.

Article 64

Escoltada la persona interessada i els testimonis, i practicades les proves que es considerin adients, la Comissió de Disciplina elaborarà una proposta provisional de resolució que serà notificada a la persona interessada per tal que pugui formular-hi  al·legacions dins el termini màxim de deu dies hàbils.

Article 65

Una vegada finalitzada la instrucció, la Comissió de Disciplina elaborarà la  proposta de resolució definitiva i l’elevarà a la Junta Directiva juntament amb totes les actuacions i documents que obrin en l’expedient. Aquesta s’hi pronunciarà, i n’acordarà, segons el cas, o bé l’arxivament o bé la imposició de la sanció proposada. La resolució adoptada es comunicarà a la persona o persones expedientades.

La decisió final de la Junta Directiva haurà de ser motivada, i respondre als principis que regeixen la seva actuació i que ja s’han esmentat en aquest reglament.

Article 66

Les persones associades que no estiguin d’acord amb la resolució en virtut de la qual se’ls imposi una sanció podran sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, la qual confirmarà o revocarà la resolució de la Junta Directiva.

Article 67

La sol·licitud de pronunciament de l’assemblea es formularà mitjançant un escrit adreçat al president o presidenta de l’entitat, dins el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació a la persona interessada de la resolució sancionadora. El president o la presidenta inclourà el pronunciament com a punt de l’ordre del dia de la següent assemblea o bé optarà per convocar una assemblea extraordinària per a tractar el tema. Mentre l’assemblea no s’hi pronunciï, quedarà en suspens l’execució de la sanció imposada.

Article 68

Són infraccions en matèria de règim disciplinari:

 1. L’ incompliment de les obligacions i conductes que les persones associades estan obligats a observar en virtut dels estatuts i del present reglament.
 2. Les accions contràries als principis bàsics de l’entitat.
 3. Les accions que comprometin la independència de l’entitat.
 4. Les accions que pertorbin l’ordre i la convivència en l’entitat.
  1. La utilització indeguda d’espais, instruments, equipaments, serveis i recursos de l’entitat.
 5. La producció de danys en els béns o instal·lacions de l’entitat.
 6. La falsedat en documents de l’Entitat o la seva falsificació o manipulació indeguda.
 7. La suplantació de personalitat pel que fa a l’exercici de càrrecs o funcions de l’entitat.

Aquestes infraccions es consideraran com a lleus sempre que no concorrin circumstàncies en virtut de les quals hagin de ser qualificades com a greus o molt greus .

Article 69

Les infraccions previstes a l’article anterior podran ser considerades com a greus quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. Que la infracció causi una greu alteració en el bon funcionament de l’entitat o en pertorbi greument la convivència.
 2. Que la infracció transcendeixi l’àmbit de l’entitat i en comprometi el prestigi i la bona imatge.
 3. Que la infracció ocasioni perjudicis econòmics greus a l’entitat.
 4. Que en la comissió de la infracció, s’hagi exercit violència verbal o física.
 5. Quan concorri reincidència en la comissió d’infraccions lleus dins el termini d’un any.

Article 70

Les infraccions poden ser considerades com a molt greus:

 1. Quan l’acció o conducta  que s’escaigui qualificar com a infracció greu sigui, a més, constitutiva de falta o de delicte penal, quan  així hagi estat declarat en virtut de sentència judicial ferma.
 2. Quan concorri reincidència en infraccions greus dins el termini de dos anys.

Article 71

Les sancions per la comissió d’una falta disciplinària s’imposaran d’acord amb el que es preveu en els apartats següents:

a) Faltes lleus: Amonestació privada i verbal.

b) Faltes greus: Amonestació formal i escrita a suspensió de la condició de persona associada per un període d’un mes.

c) Falta molt greu: Suspensió de la condició de persona associada per un període d’un any a l’expulsió definitiva.

Article 72

Les infraccions, tipificades i qualificades d’acord amb aquest reglament, es graduaran valorant les circumstàncies següents:

a) El grau d’intencionalitat.

b) La reincidència i la reiteració.

Disposició final

Aquest Reglament de Règim Intern entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea General Ordinària de persones associades.

Aquest reglament ha estat aprovat en l’assemblea general de persones associades del dia 14 de gener de 2014.